Những câu nói nổi tiếng của Alexander Đại đế

Những câu nói nổi tiếng của Alexander Đại đế
Những câu nói nổi tiếng của Alexander Đại đế

Thầy giáo của Alexander Đại đế là nhà triết học Aristotle nên không có gì lạ khi ngoài những chiến tích lừng lẫy, ông còn để lại nhiều câu nói bất hủ. Dưới đây là những câu nói nổi tiếng của Alexander Đại đế.

Dưới đây là những câu nói nổi tiếng của Alexander Đại đế.

Tôi mang ơn cha tôi vì cho ta cuộc sống, nhưng với thầy giáo ta mang ơn vì cho cuộc sống tốt đẹp. (Thầy giáo của Alexander Đại đế là nhà triết học huyền thoại Aristotle).

I am indebted to my father for living, but to my teacher for living well

Không có gì là không thể với những người luôn cố gắng.

There is nothing impossible to him who will try

Một ngôi mộ bây giờ là đủ cho một người mà với họ thế giới là không đủ (Văn bia mộ của Alexander Đại đế).

A tomb now suffices him for whom the world was not enough

Chỉ có tình dục và giấc ngủ làm cho ta ý thức rằng mình là phàm nhân.

Sex and sleep alone make me conscious that I am mortal

Ta không sợ một đội quân sư tử do một con cừu dẫn đầu; tôi chỉ sợ một đội quân cừu dẫn đầu bởi một con sư tử.

I am not afraid of an army of lions led by a sheep; I am afraid of an army of sheep led by a lion

Khi chúng ta cho ai đó thời gian của mình, chúng ta thực sự dành cho họ một phần cuộc sống mà chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được.

When we give someone our time, we actually give a portion of our life that we will never take back

Thành thực mà nói, nếu tôi không phải là Alexander thì tôi sẽ là Diogenes (nhà triết học Hy Lạp và là một trong những người sáng lập triết lý hoài nghi.

But truly, if I were not Alexander, I would be Diogenes

Mỗi khoảnh khắc giải phóng khỏi nỗi sợ hãi làm cho con người trở nên bất tử.

Each moment free from fear makes a man immortal

Vinh quang tôn vinh hành động của những người dám đương đầu với những hiểm họa và hiểm nguy.

Glory crowns the deeds of those who expose themselves to toils and dangers

By Gia Hòa

Tôi là cây viết tự do, viết về các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe và công nghệ, khoa học.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.