Thẻ: bản đồ gen người khi hoàn chỉnh cho thấy có bao nhiêu gen mã hóa cho protein