Thẻ: bị can có quyền khai hoặc không khai đúng hay sai