Thẻ: biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên phải