Thẻ: biết rằng khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái