Thẻ: biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa số đó