Thẻ: cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy