Thẻ: cao tốc diễn châu – bãi vọt khi nào hoàn thành