Thẻ: Chỉ huy Wagner hiện nay là ai? Cuộc gặp mặt với Putin đã hé lộ