Ví dụ về will và be going to

Ví dụ về will và be going to

Ví dụ về will và be going to để cho thấy cùng thì tương lai đơn, tuy nhiên cách sử dụng will và be going to cho ý nghĩa khác nhau.