Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc là như thế nào?

Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc là như thế nào?

Việt Nam vừa trở thành một trong 5 ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 số phiếu 192/193. Vậy Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc là như thế nào? Đây là lần thứ hai Việt Nam ứng cử vào… Continue reading Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc là như thế nào?