Tế bào to nhất nhỏ nhất

Tế bào to nhất và nhỏ nhất

Tế bào to nhất nhỏ nhất là trứng và tinh trùng. Tinh trùng là tế bào nhỏ nhất trong cơ thể sinh học của con người, nhưng cũng là một trong những thứ có cấu trúc phức tạp nhất. Trứng trong khi đó là tế bào lớn nhất và cũng phức tạp không kém. Nhìn… Continue reading Tế bào to nhất nhỏ nhất