Chương trình lớp 10 mới thay đổi thế nào?

Chương trình lớp 10 mới thay đổi thế nào?

Chương trình lớp 10 mới giảm số môn học hiện tại (18 môn) và học sinh được lựa chọn theo năng khiếu, sở thích của mình.