Chương trình giáo dục VNEN là gì?

Chương trình giáo dục VNEN là gì?

Chương trình giáo dục VNEN là gì? Chương trình giáo dục VNEN là mô hình trường học mới khởi nguồn từ Côlômbia từ những năm 1995-2000 để dạy học trong những lớp ghép ở vùng miền núi khó khăn, theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm. Dự án Mô hình trường học mới… Continue reading Chương trình giáo dục VNEN là gì?