Có năm 0 hay không

Có năm 0 hay không

Có năm 0 hay không? Thực ra không có năm 0; lịch đi thẳng từ năm 1 trước Công nguyên đến năm 1 sau Công nguyên, làm phức tạp quá trình tính toán năm. Đôi khi chúng ta thấy Năm được viết như sau: 2000 AD (Sau công nguyên) 550 BC (Trước công nguyên) Có… Continue reading Có năm 0 hay không