Thẻ: Có thật con người “nhân chi sơ tính bản thiện”