Carbon footprint là gì?

Carbon footprint là gì?

Carbon footprint là lượng khí nhà kính chủ yếu là cacbon dioxide, được thải vào khí quyển bởi một hoạt động cụ thể của con người.