Những đặc điểm dân chủ cơ bản

Những đặc điểm dân chủ cơ bản

Những đặc điểm dân chủ cơ bản: Dân chủ không chỉ đơn thuần là một loạt thể chế quản lý cụ thể. Dân chủ dựa trên nhóm giá trị, quan điểm và thực tiễn đã được nhận thức rõ. Tất cả các giá trị, quan điểm và thực tiễn đó được thể hiện dưới những… Continue reading Những đặc điểm dân chủ cơ bản

Dân chủ đại diện là gì?

Dân chủ đại diện là gì?

Dân chủ đại diện là gì? Có hai loại hình dân chủ cơ bản, đó là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Trong nền dân chủ trực tiếp, công dân có thể tham gia quyết định công việc chung mà không có sự can thiệp của các quan chức được bầu lên… Continue reading Dân chủ đại diện là gì?

Dân chủ là gì?

Dân chủ là gì?

Dân chủ là gì? Dân chủ – theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là “nhân dân” – về cơ bản được định nghĩa là một hình thức chính phủ trong đó quyền lực tối cao thuộc về nhân dân. Dân chủ có thể do người dân trực tiếp thực thi. Ở các xã hội lớn… Continue reading Dân chủ là gì?

Cộng hòa là gì?

Cộng hòa là gì?

Cộng hòa là gì? Cộng hòa là một hình thức chính phủ nơi công dân có quyền lực tối cao và họ thực thi quyền lực đó bằng cách bỏ phiếu và bầu người đại diện để đưa ra quyết định và cai trị. Cộng hòa từ xuất phát từ các từ tiếng Latinh res… Continue reading Cộng hòa là gì?