Dòng điện là

Dòng điện là

Dòng điện là dòng các hạt tải điện, thường là electron hoặc nguyên tử thiếu electron. Kí hiệu chung cho dòng điện là chữ cái viết hoa I. Đơn vị chuẩn là ampe, kí hiệu là A. Một ampe dòng điện đại diện cho một khối điện tích (hạt mang điện tích 6,24 x 1018)… Continue reading Dòng điện là