Thẻ: dựa vào đặc điểm của vật nhiễm điện hãy giải thích sự tạo thành sét