Thẻ: giám đốc thẩm là xét xử lại vụ án đã có hiệu lực pháp luật khi