Thẻ: gió phơn tây nam thổi ở vùng đồng bằng ven biển trung bộ vào đầu mùa hạ có nguồn gốc từ