Thẻ: hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 47 tuổi mẹ hơn con 25 tuổi tuổi con sau đây 2 năm là