Thẻ: hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có hai chữ số là 88