Không gian 4 chiều gồm những chiều nào

Không gian 4 chiều gồm những chiều nào

Không gian 4 chiều gồm những chiều nào? Nhưng chúng ta có thể phá vỡ điều này. Vũ trụ của chúng ta như chúng ta biết nó có bốn chiều: ba chiều không gian (lên và xuống, trái và phải, qua lại), và một chiều thời gian khiến tất cả chúng ta luôn tích tắc.