Khái niệm hộ gia đình trong luật dân sự 2015

Khái niệm hộ gia đình trong luật dân sự 2015

Khái niệm hộ gia đình trong luật dân sự 2015 là tập hợp nhóm người có quan hệ hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng. Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, hộ gia đình là chủ thể của quan hệ dân sự khi các thành viên của một gia đình có tài… Continue reading Khái niệm hộ gia đình trong luật dân sự 2015