Lịch xuất phát từ đâu?

Lịch xuất phát từ đâu?

Lịch xuất phát từ đâu? Nhờ có lịch, con người mới có thể tính toán và ghi lại thời gian. Mỗi ngày, mặt trời mọc rồi lặn, tạo nên khoảng thời gian liên tiếp nhau. Chính vì sự sống của loài người liên quan tới mặt trời nên chuyển động của mặt trời đã ảnh… Continue reading Lịch xuất phát từ đâu?