Thẻ: một phép chia có số chia là 9 số dư là 7. hỏi phải giảm