Thẻ: nêu các đặc điểm chung của lớp thú vai trò của lớp thú