Thẻ: ruồi nhà trung bình đập cánh bao nhiêu lần trong một giây