Thẻ: Số 25 nếu xóa đi chữ số 5 thì được số mới là số nào