Thẻ: Tại sao quạt trần ở Việt Nam phổ biến 3 cánh còn ở Mỹ 4-5 cánh?