Thẻ: thuật toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất