Thẻ: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là 42 và 18