Thẻ: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 42506 và 18472