Thẻ: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó