Thẻ: Tìm số tự nhiên có 4 chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 7 vào bên phải