Thẻ: Tính chất của gió mùa Đông Bắc vào nửa đầu mùa đông thể hiện