Thẻ: trong một phép chia cho 7 có số dư là 5: tìm cách để phép chia đó trở thành phép chia hết