Thẻ: Vật sẽ như thế nào nếu chịu tác dụng của hai lực cân bằng