Thẻ: Viết mỗi phân số 5 6 7 12 thành tổng của hai phân số tối giản có mẫu số khác nhau