Thẻ: Ý sẽ để người trên 80 tuổi nhiễm Covid-19 chết!