Tính từ bắt đầu bằng chữ i

Tính từ bắt đầu bằng chữ i
Tính từ bắt đầu bằng chữ i

Tính từ bắt đầu bằng chữ i còn ít hơn rất nhiều so với tính từ bắt đầu bằng chữ h.


ì ạch
i tờ
ích kỷ
im
im ả
im ắng
im bặt
im ỉm
im lặng
im lìm
im lịm
im phăng phắc
ình bụng
ình ịch
inh ỏi
inh tai
ít
ít có
ít khi
ít lời
ít ỏi
ít tuổi
ỉu

By KIM

KIM là một nhà báo. Tôi viết về các vấn đề kinh tế, xã hội và đôi khi cả du lịch. Sở thích đọc sách và nấu ăn cho gia đình.