Có bao nhiêu số tròn trăm có 4 chữ số

Có bao nhiêu số tròn trăm có 4 chữ số

Có 90 số tròn trăm có 4 chữ số, gồm có các số tròn trăm từ 1.000 đến 9.900. Cách tính như sau: