Thẻ: vấn đề khó khăn nhất luôn là việc trả lương cho carlos ghosn