Thẻ: với từ hoa hồng” hãy đặt 3 câu theo mẫu ai là gì ai làm