Thẻ: Vua Charles III – tình yêu và thù hận của ba người