Thẻ: Con người có thể trực tiếp nhìn thấy một photon không?