Thẻ: đàn bà ngoại tình dù hối lỗi vẫn là thứ bỏ đi