Cách tìm một số khi biết tỉ số phần trăm

Cách tìm một số khi biết tỉ số phần trăm

Cách tìm một số khi biết tỉ số phần trăm: lấy giá trị đó chia cho số phần trăm rồi nhân với 100 hoặc lấy giá trị đó nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm. Thí dụ 1. Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em chiếm 12,8% số học sinh… Continue reading Cách tìm một số khi biết tỉ số phần trăm

Cách tìm tỉ số phần trăm của hai số

Cách tìm tỉ số phần trăm của hai số

Cách tìm tỉ số phần trăm của hai số A so với B: chia số A cho số B rồi nhân với 100. Đây là dạng toán lớp 5 khiến học sinh dễ bị lẫn lộn. Khi giải toán về Cách tìm tỉ số phần trăm, ta thường gặp các dạng sau: – Cho hai… Continue reading Cách tìm tỉ số phần trăm của hai số

Các dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5

Các dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5

Các dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5 gồm tìm tỉ số phần trăm của một số a, cộng, trừ, nhân và chia, tính lãi, tính lương… Tỉ số phần trăm là tỉ số của hai số mà trong đó ta quy mẫu số của tỉ số về số 100. Kí tự phần trăm là %. Dạng 1: Bài toán về cộng, trừ, nhân, chia tỉ… Continue reading Các dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5